Personal Policy

Personalpolicyn syftar till att beskriva Polarstäds grundläggande värderingar, mål och aktiviteter för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare. Personalpolicyn ska stödja förnyelse och mångfald i verksamheten och bidra till respekt gentemot individen.

Socialt ansvar

Polarstäd utgår ifrån alla människors lika värde och att alla medarbetare inom Polarstäd ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi ser ett värde i olikheter och kulturell mångfald. Detta är en styrka för Polarstäd. Vi har rättvisa förhållanden mellan individer och grupper och ingen ska diskrimineras på grund av kön, etnisk bakgrund eller religion.

Vi tillsvidareanställer även personer med funktionsnedsättning en s.k. trygghetsanställning. Ett krav är att anställningen ska vara anpassad efter den anställdes behov. Vi tillsvidareanställer även långtidsarbetslösa i s.k. nystartsjobb. Arbetsförmedlingen följer regelbundet upp anställningarna och är ett stöd för både oss och den anställde.

Polarstäds medarbetare

För att uppnå vårt mål om att räknas bland de främsta lokalvårdsföretagen krävs engagerade medarbetare som alla känner sig delaktiga. Vår grundsyn är att medarbetarna vill och kan ta ett stort ansvar för att utföra ett effektivt arbete. Med trygga anställningsformer samt schysta villkor har vi lyckats ha en väldigt låg personalomsättning i relation till branschen i övrigt.

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå